INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Jeśli masz pytania odnośnie do sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych przez Samsung, a także przysługujących Ci uprawnieniach, prosimy o kontakt na adres dane.osobowe@samsung.com.

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Samsung Electronics Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Postępu 14, 02-674 Warszawa)

II. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Samsung przetwarza Twoje dane osobowe w celu przesyłania Ci wiadomości zawierających informacje o produktach i usługach Samsung, a także wydarzeniach organizowanych przez Samsung lub partnerów Samsung. Twoje dane przetwarzamy bo pozostawiłeś nam swój adres mailowy zapisując się na newsletter lub wyrażając chęć otrzymywania od nas informacji o produktach, usługach i wydarzeniach.

Ponadto, w niektórych sytuacjach jest lub może okazać się konieczne przetwarzanie Twoich danych dla celów innych niż wskazane wyżej, a niezbędnych z uwagi na realizację prawnie uzasadnionych interesów Samsung (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO), w szczególności:

 1. w celach związanych z monitorowaniem i poprawą jakości świadczonych usług,
 2. w przypadku jeśli znajdzie to zastosowanie w celu wewnętrznego raportowania w ramach Samsung oraz Grupy Samsung.

W innych przypadkach, Twoje dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody.

III. Obowiązek podania danych osobowych Samsung

Brak podania przez Ciebie wszystkich wymaganych danych osobowych, stanowić przeszkodę do wysyłania Ci wiadomości.

W zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.

IV. Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w celach wskazanych w pkt II, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:

 1. podmiotom z grupy kapitałowej Samsung
 2. podmiotom wspierającym Samsung w jego procesach biznesowych, w tym podmiot przetwarzając dane osobowe na rzecz Samsung (tzw. procesorzy danych) oraz partnerom biznesowym Samsung;
 3. organom administracji publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów administracji publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa.

V. Okresy przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt II celów lub okres wskazany w przepisach prawa (np. przez okres przedawnienia roszczeń)

Po upływie powyższego okresu Twoje dane mogą być nadal  przetwarzane w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla realizacji przez Samsung prawnie uzasadnionego interesu administratora danych w zakresie określonym w pkt II powyżej, a w przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych po rozwiązaniu bądź wygaśnięciu umowy, do czasu wycofania tej zgody.

VI. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Profilowanie należy rozumieć jako dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na ich wykorzystaniu w celu przygotowywania i przesłania spersonalizowanych usług/ofert, dopasowanych do Twoich potrzeb. Oferty opracowywane są na podstawie Twojej aktywności w ramach usług świadczonych przez Samsung i będą Ci wysyłane jeśli wyrazisz na to zgodę.

VII. Prawa osoby, której dane dotyczą

Samsung zapewnia, że wszystkim osobom, których danych osobowe są przetwarzane przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO, tj.:

 1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”);
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 5. prawo do przenoszenia danych osobowych;
 6. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Samsung zapewnia realizację powyższych praw w zakresie wynikającym z art. 15-22 RODO. Masz możliwość zgłoszenia żądania realizacji praw, o których mowa powyżej, poprzez wypełnienie formularza dostępnego na samsung.pl, zgodnie z dostępną instrukcją.

VIII. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W zakresie, w jakim udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

IX. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Samsung Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Będziemy jednak wdzięczni jeżeli przed wniesieniem swojej skargi do organu nadzorczego skontaktujesz się z nami i dasz nam szansę zajęcia się Twoimi wątpliwościami związanymi z przetwarzaniem danych osobowych.

X. Transfer danych do krajów trzecich

W przypadkach uzasadnionych wymogami korporacyjnymi grupy Samsung możemy przekazywać Twoje dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). W takich przypadkach gwarantujemy, że podobny poziom ochrony Twoich danych w państwie trzecim jest zapewniony poprzez wprowadzenie jednego z poniższych zabezpieczeń:

 • przekazanie danych osobowych odbywa się do państw, które Komisja Europejska uznała za zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych osobowych;
 • w przypadku odbiorców z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki, możemy przekazywać dane osobowe, jeżeli odbiorcy zostali objęci programem Privacy Shield, którego celem jest zagwarantowanie stopnia ochrony danych osobowych na takim samym poziomie, jak w Europie;
 • wykorzystujemy odpowiednie umowy zatwierdzone przez Komisję Europejską lub opieramy się na wiążących regułach korporacyjnych, które gwarantują bezpieczeństwo Twoich danych.

W ramach realizacji Twoich praw zapewniamy Ci również możliwość uzyskania kopii odpowiednich środków zabezpieczających dane osobowe w przypadku transferu do Państw trzecich.