Samsung Electronics ogłasza wyniki za III kwartał

Teaser

Firma Samsung Electronics ogłosiła wyniki finansowe za III kwartał zakończony 30 września 2016 r. Przychody Samsung za ten kwartał wyniosły 47,82 biliona KRW, co stanowi spadek o 3,87 biliona KRW rok do roku, natomiast zysk z działalności operacyjnej za III kwartał wyniósł 5,20 biliona KRW, czyli rok do roku obniżył się o 2,19 biliona KRW.

W dziedzinie podzespołów, zysk z działalności operacyjnej wzrósł kwartał do kwartału dzięki zwiększonej sprzedaży produktów zaawansowanych, takich jak SSD i elastyczne panele OLED, ale minimalnie zmniejszył się rok do roku ze względu na korektę cen DRAM w pierwszej połowie 2016 r.

W przypadku IT i Komunikacji Mobilnej przychody spadły z powodu zaniechania sprzedaży Note7. Segment elektroniki użytkowej osiągnął jednak dobry wzrost przychodów rok do roku dzięki wysokiej sprzedaży telewizorów SUHD i urządzeń domowych klasy premium.

Spółka szacuje, że wzmocnienie koreańskiego wona w stosunku do głównych walut w III kwartale miało negatywny wpływ na zysk z działalności operacyjnej na poziomie około 700 miliardów KRW, głównie po stronie działalności dotyczącej podzespołów.

W IV kwartale spółka oczekuje zwiększenia przychodów w dziedzinie podzespołów rok do roku dzięki dobrym wynikom sprzedaży. Przewiduje się, że działalność w segmencie urządzeń mobilnych odnotuje przychody na poziomie zbliżonym do czwartego kwartału 2015 r., przede wszystkim ze względu na dobrą sprzedaż Galaxy S7 i S7 edge.

W odniesieniu do działalności w dziedzinie półprzewodników, w IV kwartale spółka oczekuje zwiększenia przychodów rok do roku dzięki V-NAND SSD. Przychody z działalności w segmencie wyświetlaczy mają zgodnie z przewidywaniami być wyższe rok do roku dzięki poprawie sprzedaży LCD, mimo spadków dostaw elastycznych paneli OLED kwartał do kwartału na skutek zaniechania sprzedaży Note7.

Zgodnie z planami na 2017 r. spółka skoncentruje się na osiągnięciu wzrostu przychodów poprzez unormowanie działalności w zakresie urządzeń mobilnych przy jednoczesnym zwiększeniu przychodów z działalności w zakresie podzespołów w oparciu o pamięci V-NAND i ekspansję paneli OLED.

Biorąc pod uwagę działalność w obszarze pamięci, spółka oczekuje istotnego wzrostu przychodów z NAND, głównie poprzez zwiększenie dostaw V-NAND, zapewniających wysoką rentowność. Zgodnie z oczekiwaniami spółka wzmocni również swoją pozycję jako lidera technologicznego poprzez rozwój 64-warstwowych pamięci V-NAND i 1Xnm DRAM.

W obszarze systemów LSI spółka będzie dążyć do utrzymania wzrostu poprzez wzmacnianie swojej wiodącej pozycji w technologii układów 10-nanometrowych.

W dziedzinie OLED spółka oczekuje istotnego wzrostu przychodów rok do roku poprzez rozszerzenie dostaw zaawansowanych elastycznych paneli OLED.

W zakresie urządzeń mobilnych, spółka skupi się na zwiększaniu sprzedaży nowych produktów flagowych wyróżniających się formą i innowacyjnymi funkcjami, jak również na odzyskaniu zaufania użytkowników. Samsung skoncentruje się na wzmocnieniu swojej konkurencyjności poprzez ciągłe rozszerzanie potencjału rozwiązań, w tym KNOX, Samsung Pay oraz usług związanych z chmurą i sztuczną inteligencją.

W obszarze elektroniki użytkownej, spółka będzie starać się dalej umacniać swoją wiodącą pozycję na rynku telewizorów premium w oparciu o technologię Quantum Dot, a także zwiększać przychody z urządzeń domowych poprzez wzrost sprzedaży produktów premium i rozbudowę działalności B2B.

Spółka szacuje, że łączne inwestycje kapitałowe (CAPEX) za 2016 r. wyniosą ponad 27 bilionów KRW, co stanowi rekordową kwotę w historii spółki. Zgodnie z oczekiwaniami inwestycje CAPEX na działalność w obszarze półprzewodników sięgną 13,2 biliona KRW, podczas gdy nakłady CAPEX na działalność w zakresie wyświetlaczy osiągną 10,9 biliona KRW, co oznacza, że będą ponad dwukrotnie wyższe niż w 2015 r.

Spółka w szczególności skupia się na inwestycjach w OLED i V-NAND, przy czym w 2017 r. oczekuje się znacznego wzrostu popytu na OLED, jak również wzrostu popytu na pamięci V-NAND.

Wysoki wzrost z działalności w zakresie półprzewodników

Działalność w zakresie półprzewodników wygenerowała 13,15 biliona KRW przychodów skonsolidowanych i 3,37 biliona KRW zysku z działalności operacyjnej za III kwartał.

Firma Samsung odnotowała znaczny wzrost działalności w zakresie półprzewodników. W szczególności zauważono znaczny wzrost w zapotrzebowaniu na kości pamięci, dotyczący głównie produktów o wysokiej gęstości i efektywności przeznaczonych do urządzeń mobilnych i serwerów, w tym V-NAND SSD.

Sprzedaż systemów LSI przełożyła się na wysokie przychody wynikające z popytu na półprzewodniki 14-nanometrowe typu foundry i ze zwiększonej sprzedaży układów typu system-on-chip (SOC) klasy średniej do niskiej oraz czujników obrazu.

Zgodnie z oczekiwaniami w IV kwartale nadal oczekuje się wysokiego popytu na NAND dzięki rozszerzonemu zastosowaniu SSD we wszystkich segmentach, a także rosnącemu zapotrzebowaniu na rozwiązania o wysokiej gęstości przeznaczone do urządzeń mobilnych. Sytuacja rynkowa w odniesieniu do DRAM pozostanie stabilna mimo niskiej sezonowości, ponieważ przewiduje się, że zapotrzebowanie na DRAM do urządzeń mobilnych będzie wysokie ze względu na wprowadzanie na rynek nowych smartfonów i zwiększone dostawy kości pamięci o wysokiej gęstości. Jeżeli chodzi o działalność w zakresie pamięci, spółka będzie starać się w dalszym ciągu ulepszać swoją ofertę i zwiększać przychody poprzez zróżnicowane produkty, takie jak V-NAND i DRAM 20-nanometrowe.

Jednocześnie Samsung przewiduje wzmocnienie swojej pozycji lidera w technologii układów logicznych – w tym obszarze rozpoczyna produkcję masową pierwszych w branży układów 10-nanometrowych i wprowadza do sprzedaży produkty w IV kwartale.

Zgodnie z oczekiwaniami w przyszłym roku działalność w zakresie półprzewodników ma wykazać większą rentowność dzięki zróżnicowanym produktom i wysokiemu popytowi rynkowemu na produkty o wysokiej efektywności i gęstości.

W szczególności przewiduje się wzrost przychodów w związku z rosnącym popytem na systemy pamięci o wysokiej gęstości powyżej 64 GB do urządzeń mobilnych związanym ze zwiększonym zapotrzebowaniem na większą pojemność pamięci w urządzeniach mobilnych, a także zastosowaniem SSD o wysokiej gęstości w przedsiębiorstwach, centrach danych i komputerach osobistych. Spółka oczekuje również utrzymania zróżnicowanej rentowności dzięki wiodącym w branży produktom, w tym 48-wartowym V-NAND i ukierunkowaniu na migrację do układów 64-warstwowych.

W przypadku DRAM rynek pozostanie stabilny, ponieważ zgodnie z oczekiwaniami popyt na układy pamięci do serwerów i urządzeń mobilnych ma rosnąć dzięki ekspansji usług w chmurze i układów o wysokiej gęstości przeznaczonych do urządzeń mobilnych.

W systemach LSI W spółka będzie starać się zapewnić ciągły wzrost w oparciu o wdrożenie na pełną skalę technologii 10-nanometrowej, przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiego poziomu zastosowania układów 14-nanometrowych.

Ciągłe usprawnienia działania wyświetlaczy

Linia wyświetlaczy wykazała przychody skonsolidowane na poziomie 7,06 biliona KRW i zysk z działalności operacyjnej 1,02 biliona KRW za III kwartał. Wynikało to ze zwiększonych przychodów ze sprzedaży paneli OLED i wyższego zapotrzebowania na wielkoformatowe panele telewizyjne LCD.

W przypadku działalności w zakresie OLED przychody za III kwartał wykazały znaczny wzrost kwartał do kwartału, co było związane z ogólnym zwiększeniem dostaw i wyższą sprzedażą produktów zaawansowanych, w tym wyświetlaczy elastycznych.

Jeśli chodzi o działalność w zakresie LCD, w III kwartale odnotowano dalszą poprawę, ponieważ przychody zapewniły zysk, a dostawy paneli telewizyjnych zanotowały istotny wzrost. Spółka utrzymała rentowność dzięki zwiększeniu sprzedaży produktów o wartości dodanej, takich jak wielkoformatowe panele UHD, jednocześnie korzystając z poprawy sytuacji w zakresie podaży i popytu, wyższej produktywności i redukcji kosztów.

W IV kwartale Samsung oczekuje dalszego wzrostu popytu na panele OLED przy silnej sezonowości na rynku smartfonów. W tych warunkach spółka będzie starać się aktywnie zaspokajać popyt na produkty flagowe i osiągnąć dobre wyniki dzięki zapewnieniu rozszerzonego asortymentu.

Biorąc pod uwagę rynek LCD, w IV kwartale Samsung oczekuje dalszego wzrostu rynku UHD TV i przechodzenia w kierunku większych ekranów. W związku z tym spółka skupi się na zwiększeniu sprzedaży i rentowności poprzez obniżkę kosztów produkcji i zwiększanie produktywności, a także dodawanie do portfela produktów o wartości dodanej, takich jak wielkoformatowe zakrzywione panele o wysokiej rozdzielczości.

W 2017 r. Samsung planuje istotnie zwiększyć przychody z działalności w zakresie OLED rok do roku poprzez zwiększenie dostaw wyświetlaczy elastycznych, tak aby sprostać zapotrzebowaniu głównych odbiorców z sektora smartfonów. W przypadku działalności w obszarze LCD, biorąc pod uwagę prognozowany dalszy wzrost popytu na panele telewizyjne premium, Samsung skupi się na zwiększeniu rentowności i konkurencyjności produktów o wartości dodanej, takich jak panele UHD i wielkowymiarowe panele telewizyjne.

Spadek zysków w segmencie urządzeń mobilnych

Dział IM odnotował przychody skonsolidowane na poziomie 22,54 biliona KRW i zysk z działalności operacyjnej w kwocie 0,10 biliona KRW za kwartał.

Działalność w zakresie urządzeń mobilnych wykazała istotny spadek kwartał do kwartału na skutek zaniechania sprzedaży Note7. Dostawy smartfonów wciąż są jednak zadowalające, co wynika ze stabilnej sprzedaży obecnych urządzeń flagowych, w tym Galaxy S7 i S7 edge, a także stałego wzrostu serii Galaxy A i J skierowanych do segmentu średniego.

Zgodnie z prognozami w IV kwartale popyt na smartfony i tablety wzrośnie ze względu na szczyt sprzedaży pod koniec roku.

Spółka będzie starać się osiągnąć porównywalne przychody rok do roku w IV kwartale, do czego przyczyni się dobra sprzedaż Galaxy S7 i S7 edge, a jednocześnie będzie dążyć do utrzymania rentowności w segmentach średnich i niskich poprzez zwiększone dostaw nowych modeli.

W 2017 r. spółka przewiduje przywrócenie dobrej sytuacji dzięki wprowadzeniu nowych flagowych smartfonów. W następnym roku planuje się także ekspansję wdrożeń Samsung Pay i usług w chmurze, jak również wprowadzenie produktów związanych ze sztuczną inteligencją.

Jednocześnie działalność w zakresie rozwiązań sieciowych ma wykazywać dalszy wzrost rentowności związany z ekspansją 4G LTE na rynkach na całym świecie.

Wzrost w segmencie elektroniki użytkowej dzięki produktom premium

Segment elektroniki użytkowej, w tym wyświetlaczy i urządzeń cyfrowych, odnotował przychody skonsolidowane na poziomie 11,24 biliona KRW i zysk z działalności operacyjnej w kwocie 0,77 biliona KRW za III kwartał.

Przychody w segmencie wyświetlaczy Samsung wzrosły rok do roku dzięki wyższej sprzedaży produktów premium, takich jak telewizory SUHD i SUHD Curved, mimo globalnego spadku zapotrzebowania na telewizory w porównaniu z tym samym okresem w zeszłym roku.

W IV kwartale Samsung oczekuje utrzymania dobrych wyników dzięki zwiększeniu sprzedaży produktów premium, takich jak telewizory Quantum Dot SUHD oraz wzmocnienie działalności promocyjnej pod koniec roku.

W 2017 r. Samsung będzie w dalszym ciągu dostarczać innowacyjne produkty oparte na technologii Quantum Dot. Ponadto spółka zapewni dywersyfikację sprzedaży poprzez ukierunkowanie na produkty B2B, takie jak oznakowanie LED, tablice zewnętrzne i monitory do gry, jak również poprzez rozwój kanałów sprzedaży online.

Biorąc pod uwagę działalność w zakresie urządzeń cyfrowych, przychody wzrosły rok do roku, co było związane z wyższą sprzedażą innowacyjnych produktów premium, takich jak urządzenia kuchenne Chef Collection oraz nowe modele klimatyzatorów.

W IV kwartale działalność w zakresie urządzeń będzie w dalszym ciągu skupiać się na liniach produktów premium i rozwoju działalności B2B przy jednoczesnym umacnianiu marketingu online. W przyszłym roku Samsung planuje rozwój nowych możliwości rynkowych i zwiększenie sprzedaży dzięki wprowadzaniu innowacyjnych produktów premium oraz produktów dopasowanych do rynków lokalnych.

# # #

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży i zysk z działalności operacyjnej w poszczególnych segmentach na podstawie K-MSSF (2014~III kw. 2016)

(Jednostka: biliony KRW)

2014

2015

2016

I kw.

II kw.

III kw.

IV kw.

Rok

I kw.

II kw.

III kw.

IV kw.

Rok

I kw.

II kw.

III kw.

 Przy­cho­dy ze sprze­daży

CE

11,32

13,00

11,60

14,27

50,18

10,26

11,20

11,59

13,85

46,90

10,62

11,55

11,24

IM

32,44

28,45

24,58

26,29

111,76

25,89

26,06

26,61

25,00

103,55

27,60

26,56

22,54

 

Półprzewodniki

9,39

9,78

9,89

10,66

39,73

10,27

11,29

12,82

13,21

47,59

11,15

12,00

13.15

DP

6,10

6,33

6,25

7,05

25,73

6,85

6,62

7,49

6,53

27,49

6,04

6,42

7.06

DS

15,56

16,23

16,29

17,71

65,79

17,10

17,87

20,31

19,74

75,03

17,18

18,43

20.29

Razem

53,68

52,35

47,45

52,73

206,21

47,12

48,54

51,68

53,32

200,65

49,78

50,94

47,82

Zysk opera­cyjny

CE

0,19

0,77

0,05

0,18

1,18

-0,14

0,21

0,36

0,82

1,25

0,51

1,03

0,77

IM

6,43

4,42

1,75

1,96

14,56

2,74

2,76

2,40

2,23

10,14

3,89

4,32

0,10

 

Półprzewodniki

1,95

1,86

2,26

2,70

8,78

2,93

3,40

3,66

2,80

12,79

2,63

2,64

3.37

DP

- 0,08

0,22

0,06

0,47

0,66

0,52

0,54

0,93

0,30

2,30

-0,27

0,14

1.02

DS

1,87

2,09

2,33

3,13

9,43

3,39

3,87

4,65

2,98

14,89

2,33

2,79

4.40

Razem

8,49

7,19

4,06

5,29

25,03

5,98

6,90

7,39

6,14

26,41

6,68

8,14

5,20

                                   

Uwaga 1: Sprzedaż w ramach każdego z segmentów obejmuje również sprzedaż wewnętrzną pomiędzy segmentami.

Uwaga 2: CE – Segment Elektroniki Użytkowej, IM  – Segment IT i Komunikacji Mobilnej, DS – Segment Urządzeń, DP – Segment Wyświetlaczy.

Uwaga 3: Informacja na temat zysków rocznych jest przekazywana dla działów biznesowych wg stanu na rok 2016.

O firmie

Samsung Electronics Co., Ltd. inspiruje ludzi na całym świecie i kształtuje przyszłość dzięki innowacyjnej technologii. Firma redefiniuje świat telewizorów, urządzeń ubieralnych, smartfonów, tabletów, aparatów fotograficznych, drukarek, sprzętu medycznego, rozwiązań sieciowych, półprzewodników i rozwiązań LED. Samsung jest również liderem w rozwoju Internetu Rzeczy, ze szczególnym uwzględnieniem takich zagadnień jak Smart Home i Digital Health. Spółka zatrudnia 319 000 pracowników w 84 krajach, a roczna wartość sprzedaży jej produktów wynosi 196 miliardów dolarów. Chcesz odkryć więcej? Odwiedź www.samsung.pl i news.samsung.com

Subskrybuj nowości

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Nasze strony

rss
Kanał RSS
Bądź w kontakcie dzięki naszemu kanałowi RSS i odbieraj powiadomienia o nowościach.